Produkt information

Anvendelse
Ukrudtsmiddel til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer. Ukrudtsmidlet må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt på udyrkede arealer. VegaNo må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). VegaNo er registreret som et ukrudtsmiddel under reg. nr. 569-1 og er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Brugsanvisning
VegaNo er et færdigblandet produkt. VegaNo udsprøjtes direkte på de uønskede planter. VegaNo har ingen jordeffekt, og hvis det er muligt, bør man derfor kun sprøjte på ukrudtet og undgå at ramme jordoverfladen. Der bør kun foretages sprøjtning i tørt, stille og solrigt vejr. Effekten må forventes at være væsentligt ringere, hvis der sprøjtes i regnvejr eller der kommer regnvejr umid-delbart efter sprøjtning. VegaNo kan udsprøjtes med både ryg- eller marksprøjte.

Dosering
Ved anvendelse af marksprøjte med Low-Drift dyser anvendes 100 L VegaNo pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte blandes VegaNo med rent vand i forholdet 1:1. Hvis rygsprøjten f.eks. kan indeholde 10 liter påfyldes 5 liter VegaNo og 5 liter vand. .

Sprøjteteknik
Udsprøjtes VegaNo med en marksprøjte, bør der på grund af den lave væskemængde altid anvendes Low-Drift dyser f.eks. end ISO LD 110-015 dyse.

Virkemåde
Efter få dage bliver planterne gullige. I løbet af 14 dage er den uønskede vegetation bortvisnet. Der kan ikke forventes en langvarig effekt på flerårigt ukrudt som kvik og tidsler, og det kan derfor være nødvendigt at genbehandle for at opnå en tilstrækkelig bekæmpelse af disse ukrudtsarter.

Rengøring af sprøjte
Efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand og undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Forsigtig
FORSIGTIG. Undgå at få VegaNo sprøjtemidlet på huden eller i øjnene. Kommer sprøjtemidlet på huden foretages straks afvaskning med vand og sæbe. Ved indtages bør man straks skylle munden grundigt i rent vand. Såfremt sprøjtemidlet kommer i øjnene foretag straks skylning af øjnene i rent vand. Ved fortsatte gener bør søges læge.
Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. VegaNo må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Øvrigt
Tomt emballage returneres til VegaNo. Depositum for emballage tilbagebetales straks efter returnering. Alternativt skal emballagen afleveres til den kommunale affaldsordning.
 

VegaNo er primært fremstillet af planteudtræk. Det er således ikke tilsat nogen form for kemiske midler.